Audyt prawny firmy

Naszym Klientom oferujemy możliwość wykonania audytu prawnego wskazanego przedsiębiorstwa lub jego wybranej części bądź audytu planowanego przedsięwzięcia gospodarczego.

Istotą usługi jest przeprowadzenie wnikliwej analizy prawnej obejmującej swym zakresem ustalenie prawidłowości rozwiązań strukturalnych i organizacyjnych przedsiębiorstwa, jak również wewnętrzną weryfikację podejmowanych w nim czynności i procedur oraz funkcjonujących wewnętrznych aktów prawnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Biorąc pod uwagę złożony charakter i kompleksowość operacji składających się na audyt Kancelaria współpracuje z niezależnymi ekspertami w szczególności do spraw rachunkowo-księgowych.

Finalnym etapem przeprowadzanego audytu jest pisemny raport zawierający opis stanu faktycznego, jego ocenę w zakresie zgodności z prawem oraz zalecenia mające na celu doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem lub propozycje zmierzające do usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Comments are closed.