Windykacja należności

W zakresie spraw często podejmowanych przez Kancelarię znajdują się sprawy, których celem jest dochodzenie należności. Zawsze staramy się na drodze pozasądowej wyegzekwować należności, a jeżeli nie przynosi to rezultatów podejmujemy czynności przed sądem, a w przypadku dalszej zwłoki dłużnika, przekazujemy sprawę komornikowi sądowemu.

W procesie odzyskiwania należności bardzo ważna jest skuteczność działań, dlatego też prawnicy Kancelarii szybko podejmują czynności zmierzające do wyegzekwowania wierzytelności, dobierając odpowiednie środki prawne. Przeciwdziałamy także wyzbywaniu się majątku przez dłużnika zagrożonego postępowaniem egzekucyjnym, korzystając z przewidzianej Kodeksem cywilnym skargi pauliańskiej, zmierzającej do uznania za bezskuteczną czynność, przez którą dłużnik wyzbywa się majątku. Dokładamy najwyższej staranności, by zapewnić jak najlepsze efekty prowadzonych postępowań.

Naszym Klientom rekomendujemy także rozwiązania, dzięki którym ewentualna egzekucja należności będzie szybsza i mniej ryzykowna. Podmioty oddające naszej Kancelarii sprawy windykacyjne mają gwarancję, że ich należności będą konsekwentnie i rzetelnie dochodzone.Ponadto prawnicy Kancelarii nadzorują prowadzone postępowania, aktywnie uczestnicząc w procesie odzyskiwania należności. Oferujemy także pomoc w windykacji roszczeń o charakterze transgranicznym.

Comments are closed.