Zamówienia publiczne

Kancelaria Prawna Klepacz Wąsik i Wspólnicy posiada doświadczenie w zakresie udzielania pomocy prawnej podmiotom udzielających zamówień publicznych oraz starających się o nie. Podejmujemy czynności jako pełnomocnik Zamawiającego poprzez dokonywanie w jego imieniu czynności przygotowawczych oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia. Pomagamy także w wyborze trybu przetargu.

Oferujemy także profesjonalną pomoc prawną Wykonawcy, w tym przede wszystkim w sporządzeniu dokumentacji, w postaci wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym, oferty wstępnej, oferty, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Sporządzamy odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej oraz skargi do sądu, przysługujące od orzeczeń Izby.

Towarzyszmy także naszym Klientom na etapie zawierania umowy w sprawie zamówienia publicznego, w tym redagujemy postanowienia umowy, analizujemy już sporządzone pod względem zgodności z prawem i interesami stron, proponujemy środki zabezpieczające interesy Klienta przez wskazanie odpowiedniej formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów ustawy Prawo o zamówieniach publicznych pomagamy przeprowadzić proces unieważnienia umowy, a w razie istotnej zmiany okoliczności dążymy do odstąpienia od umowy.

Comments are closed.